608 600 330

cadma@cadma.pl

Świadectwa Charakterystyki Energetycznej

Na podstawie : ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY1) z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielna całość techniczno-użytkowa oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej .)

Powinno być dla każdego nowego budynku jak dla każdego remontowanego budynku powinno zostać sporządzone Świadectwo Charakterystyki Energetycznej .

Wszystkie sprzedawane przez nas budynki posiadają Świadectwa Charakterystyki Energetycznej.

Co to jest świadectwo
charakterystyki energetycznej?

Jest to wydany przez upoważnionego specjalistę dokument, który określa wielkość zapotrzebowania energii niezbędnej do zaspokojenia potrzeb związanych z użytkowaniem budynku lub lokalu czyli energii na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji. W świadectwie ocenia się wielkość zapotrzebowania na energię wynikającego z przeznaczenia i standardu budynku oraz jego systemów instalacyjnych czyli na podstawie jego stałych, obiektywnych cech, a nie na podstawie pomiaru zużycia energii, które może się zmieniać w zależności od sposobu użytkowania i zwyczajów użytkowników.

Świadectwo zawiera :

• Podstawowe dane dotyczące budynku i wielkość energii niezbędnej na potrzeby ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji, a w przypadku budynków niemieszkalnych także energii na potrzeby oświetlenia. oraz wskaźniki porównawcze,
• Wytyczne i wskazania możliwych usprawnień dla obniżenia zapotrzebowania energii.

Dlaczego świadectwa są potrzebne?

Cechy energetyczne decydują o koszcie eksploatacji, a także mają istotny wpływ na komfort użytkowania pomieszczeń w budynkach. Dlatego dla nabywców i najemców powinna być zapewniona pełna dostępność danych charakteryzujących jakość energetyczną budynku. Wprowadzenie oceny energetycznej umożliwia dokonywanie w pełni uczciwych transakcji sprzedaży i wynajmu. Świadectwo ułatwia właścicielowi wiarygodne przedstawienie walorów budynku lub lokalu oferowanego do sprzedaży lub wynajmu, a jednocześnie dla nabywcy lub najemcy stanowi zabezpieczenie przed ewentualnymi nieujawnionymi wadami kupowanego czy
wynajmowanego budynku lub lokalu. Świadectwa energetyczne stwarzają sytuacje pełnej jawności charakterystyki energetycznej budynków dla ich właścicieli, nabywców i najemców, a także powinny: przyczynić się do stałego zmniejszania zużycia energii związanej z użytkowaniem budynków,

Wprowadzenie świadectw powinno :

• zachęcić do projektowania i budowy budynków energooszczędnych
• zachęcić do poprawy cech energetycznych budynków istniejących,
• być elementem w konkurencji rynkowej przy wynajmie sprzedaży budynków

Przepisy :
Podstawowym aktem prawnym dotyczącym świadectw charakterystyki energetycznej jest ustawa z dnia 19 września 2007 r o zmianie ustawy Prawo Budowlane (Dz.U.191, poz.1373). Ustawa wprowadza obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, podaje rodzaje budynków w stosunku do których ten obowiązek się stawia, a także określa kto może sporządzać świadectwa. Sporządzenie świadectwa powinien zapewnić właściciel budynku. Świadectwo powinno być udostępnione nabywcy lub najemcy budynku lub lokalu przy oddaniu budynku do użytkowania, przy sprzedaży i wynajmowaniu nowemu najemcy.. Sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 r.

Ustawa ustala, że minister właściwy do spraw budownictwa wydaje:

• Rozporządzenie w sprawie sposobu przeprowadzenia i zakresu programowego szkolenia i egzaminu oraz wysokości opłat za szkolenie i egzamin.
• Rozporządzenie w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu mieszkalnego oraz sposobu sporządzania świadectw. Przepisy wprowadzające obowiązek wykonywania świadectwa energetycznego stanowią część art.5 Prawa Budowlanego, w związku z czym ich nieprzestrzeganie (nie wykonanie świadectwa lub wykonanie niezgodne z przepisami ustawy) podlega karze grzywny zgodnie z art. 93 pkt.1. Jako zabezpieczenie przed nierzetelnym sporządzaniem świadectw w ustawie stwierdza się, że świadectwo charakterystyki energetycznej zawierające nieprawdziwe informacje o wielkości energii jest wadą fizyczną rzeczy w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny o rękojmi za wady. Ten przepis powoduje, że w przypadku stwierdzenia, że świadectwo przedstawione nabywcy lub najemcy zawiera nieprawdziwe informacje o wielkości zużycia energii – właściciel sprzedający lub wynajmujący budynek lub lokal może być zmuszony do zwrotu części pobranej zapłaty lub do obniżenia wysokości czynszu ustalonej w umowie. Dalszą konsekwencją może być dochodzenie od autora nieprawidłowo opracowanego świadectwa pokrycia strat poniesionych przez właściciela na drodze sądowej.

Kiedy i dla jakich budynków i lokali sporządza się świadectwa charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dotyczy:

– budynku nowego oddawanego do użytkowania,
– budynku istniejącego w przypadku jego sprzedaży lub wynajęcia nowemu najemcy,

W przypadku budynku z lokalami mieszkalnymi lub częściami budynku stanowiącymi samodzielną całość techniczno-użytkową świadectwo charakterystyki energetycznej sporządza się także dla lokalu mieszkalnego lub jego części. Ten typ świadectwa trzeba sporządzić przed przekazaniem użytkownikowi lokalu lub części budynku w nowym budynku, a także przy sprzedaży lub wynajęciu nowemu najemcy oraz przy ustaleniu odrębnej własności w budynku spółdzielczym. Dla nowych budynków oddawanych do użytku świadectwo energetyczne jest dokumentem wymaganym dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Świadectwo ważne jest 10 lat. Nowe świadectwo należy sporządzić jeżeli upłynął termin jego ważności lub, gdy w wyniku przebudowy lub remontu uległa zmianie jego charakterystyka energetyczna. Taki obowiązek występuje np. w przypadku termomodernizacji budynku. Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dotyczy budynków i lokali mieszkalnych wprowadzanych na rynek doobrotu pierwotnego i wtórnego.Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej nie dotyczy budynków, których się nie sprzedaje,

Korzyści zmazane z wydaniem świadectwa energetycznego :

1. Właściciela budynku lub lokalu przeznaczonego do sprzedaży lub najmu ma możliwość uzyskania ceny sprzedaży lub czynszu najmu odpowiedniej do wysokiej jakości budynku czy lokalu.
2. Nabywca i najemca budynku lub lokalu ma wiarygodne i obiektywne informacje o charakterystyce energetycznej budynku oraz o spodziewanych kosztach eksploatacji.
3. Deweloper lub wykonawca nowego budynku ma możliwość uzyskania za realizację budowy ceny odpowiadającej wysokiej jakości budynku.

Przykład:
Jan Kowalski zamierza kupić dom jednorodzinny. Otrzymuje wiele ofert i wraz z ofertą cenową może przeanalizować świadectwo energetyczne, na podstawie którego może poznać charakterystykę energetyczną budynku oraz wynikające z tego koszty zużycia energii na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania ciepłej wody. Oferowane są dwa podobne budynki odpowiadające wymaganiom nabywcy:

• I budynek o niskiej cenie sprzedaży, ale o wysokim zapotrzebowaniu energii , czyli o wysokich kosztach eksploatacji , oraz
• II budynek o wyższej cenie sprzedaży , ale o niskim zapotrzebowaniu energii czyli o niskich kosztach eksploatacji. Kowalski ma więc pełne dane co do stanu budynków oraz kosztów ich użytkowania i może w pełni świadomie podjąć decyzję o wyborze kupowanego budynku w zależności od tego czy dla niego ważniejsza jest kwota do zapłacenia w chwili nabycia domu czy też poziom przewidywanych wieloletnich wydatków eksploatacyjnych. Ma więc pełny obraz jakości budynku i nie czekają go tu nieprzewidziane trudności i koszty, które mogłyby wystąpić, gdyby sprzedający przedstawiał stan niezgodnie ze stanem faktycznym. W świadectwie ma także wskazówki i informacje , które pozwalają mu rozważyć możliwości ewentualnego wprowadzenia w I budynku usprawnień po jego nabyciu.

Kto może sporządzać świadectwa energetyczne?

Zgodnie z ustawą świadectwo charakterystyki energetycznej może sporządzać osoba, która :
1) Posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
2) Ukończyła co najmniej studia magisterskie, w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym;
3) Nie była karana za przestępstwa przeciwko mieniu, dokumentom, za przestępstwa gospodarcze, za fałszowanie pieniędzy, papierów wartościowych, znaków urzędowych lub za przestępstwa skarbowe;
4) Posiada uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej, konstrukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej albo odbyła szkolenie i złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed ministrem właściwym do spraw budownictwa.

Minister właściwy do spraw budownictwa określa w trybie rozporządzenia sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia i egzaminu oraz wysokość opłat za szkolenie i egzamin. Za równorzędne z odbyciem szkolenia i zdaniem egzaminu uznaje się ukończenie studiów podyplomowych w zakresie audytu energetycznego na potrzeby termomodernizacji oraz oceny energetycznej , co najmniej rocznych, organizowanych na kierunkach : architektura, budownictwo, inżynieria środowiska, energetyka lub pokrewne. Program tych studiów podyplomowych powinien być zaopiniowany przez ministra właściwego do spraw budownictwa i zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.

Wg powyższych przepisów są trzy drogi do uzyskania uprawnienia do sporządzania świadectw:
• Posiadanie uprawnień budowlanych do projektowania,
• Ukończenie rocznych studiów podyplomowych,
• Odbycie szkolenia i zdanie egzaminu państwowego przed ministrem właściwym ds. budownictwa. Warunkiem podstawowym , pozwalającym skorzystać z jednej trzech wymienionych możliwości jest ukończenie studiów wyższych i posiadanie co najmniej tytułu magistra.