608 600 330

cadma@cadma.pl

Budujesz dom - skorzystaj z dotacji na pompę ciepła, kolektory słoneczne lub układ fotovoltaniki do 20.000zł -zarabiaj na słońcu i produkuj prąd dla siebie oraz na sprzedaż !!!

Prosument to linia dofinansowania na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, skierowana do osób fizycznych oraz wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a także jednostek samorządu terytorialnego. Budżet programu Prosument na lata 2014-2022 wynosi 800 mln zł.

Jak poinformował NFOSiGW, główną zmianą w programie jest zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej. Wydłużono także do końca 2016 roku okres, w którym beneficjenci programu mogą otrzymać preferencyjne warunki wsparcia czyli wyższa dotację.

prosument

Według nowych regulacji do końca 2016, na inwestycje w system fotowoltaiczny, małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 40 kWp, można otrzymać dofinansowanie do 40 proc. kosztów kwalifikowanych. W następnych latach pomoc spada do 30 proc. Do źródeł ciepła objętych finansowaniem preferencyjnym zalicza się zakup i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt. Dofinansowanie dla tych przedsięwzięć do końca 2016 r. wynosi 20 proc. kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 15 proc.

Wydłużenie okresu obowiązywania wyższych stawek dotacji  spowodowało zwiększenie budżetu części programu przeznaczonej na pomoc bezzwrotną z 240 mln zł do 280 mln zł.

W nowelizacji wprowadzono także niższe stawki maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji instalacji. Obniżki dotyczą kolektorów słonecznych (do 2000 zł/kW) oraz systemów fotowoltaicznych (do 7000 zł/kW dla instalacji o mocy do 5 kWp i 6000 zł/kW – powyżej 5 kWp). Zmieniono również niektóre zapisy dotyczące wymagań technicznych, m.in. obejmujących kotły na biomasę, pompy ciepła, układy fotowoltaiczne, a także osoby uprawnione do projektowania i montażu instalacji.

W zmianach w programie Prosument dodano zapis, że w przypadku skorzystania z dofinansowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW beneficjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o odnawialnych źródłach energii.

W programie obniżono także dolny próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – z 1 mln zł do 200 tys. zł . Do beneficjentów w ramach jednostek samorządu terytorialnego zaliczają się obecnie również stowarzyszenia oraz spółki prawa handlowego , w których jednostki samorządu posiadają 100 proc. udziałów.

W bankowej ścieżce programu Prosument podniesiono górną granicę puli środków na pożyczki z dotacją, o jakie będzie mógł się starać bank. Będzie mógł on wnioskować o dwukrotnie większą kwotędo 40 mln zł, przy czym kwota minimalna pozostała bez zmian. Zmieniono też zapisy odnośnie maksymalnych opłat i prowizji pobieranych przez banki.

Zmiany wprowadzono także w przypadku ścieżki realizowanej przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska. W przypadku WFOŚiGW dopuszczono udzielanie przez fundusze dofinansowania jednostkom samorządu terytorialnego.

Zmienione zapisy mają obowiązywać już w nowych naborach, które będzie prowadził NFOŚiGW, a także w przypadku wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r. do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej i banku, z którymi NFOŚiGW ma zawarte umowy
udostępniania środków.

Zmiany z programie Prosument mają pozwolić większej liczbie potencjalnych użytkowników OZE na skorzystanie z finansowania mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii, poprzez rozdzielenie konieczności łączenia inwestycji w produkcję ciepła i energii elektrycznej oraz obniżenie progu wielkości inwestycji dla gmin.