608 600 330

cadma@cadma.pl

Oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Jeśli mieszkasz na terenie nieskanalizowanym, problem odprowadzania ścieków musisz rozwiązać we własnym zakresie. Zamiast szamba możesz wybudować przydomową oczyszczalnię.

Przydomowe oczyszczalnie są tak konstruowane, aby naturalne procesy biologiczne, powodujące biodegradację zanieczyszczeń, zachodziły w nich możliwie najintensywniej. Oczyszczenie ścieków w stopniu, który umożliwia ich odprowadzenie do odbiornika (gruntu, rzeki, rowu), odbywa się w dwóch następujących po sobie etapach: podczyszczania i doczyszczania.

Pierwszy etap – podczyszczanie

Polega na wstępnym oczyszczeniu ścieków w zamkniętych i szczelnych zbiornikach – osadnikach gnilnych zwanych też wstępnymi. Cięższe od wody cząsteczki zanieczyszczeń sedymentują – opadają na dno zbiornika – tworząc osad. Bez dostępu tlenu osad powoli fermentuje, w wyniku czego część zanieczyszczeń rozkłada się na substancje rozpuszczalne w wodzie, a część na nierozpuszczalne związki mineralne, pozostające na dnie osadnika. Zanieczyszczenia lżejsze od wody (na przykład tłuszcze) wypływają na powierzchnię i tworzą kożuch. Po wydzieleniu się osadu i kożucha wstępnie oczyszczone ścieki, w postaci „szarej wody”, mogą być poddane dalszemu oczyszczaniu.
Redukcja zanieczyszczeń. W prawidłowo eksploatowanym osadniku już podczas podczyszczania można uzyskać znaczne (nawet do 60%) zmniejszenie zanieczyszczeń zawartych w ściekach.

Drugi etap – doczyszczanie

Doczyszczanie ścieków, wstępnie podczyszczonych w osadniku gnilnym, ma na celu takie obniżenie zawartości zanieczyszczeń, aby ścieki można było odprowadzać do odbiorników naturalnych. Jest kilka metod doczyszczania ścieków. Efekty oczyszczania, jakie można uzyskać za ich pomocą, są różne.
Wybór odpowiedniego sposobu doczyszczania zależy od wielu czynników, z których najważniejsze to:

· warunki gruntowo-wodne na działce (wysokość zwierciadła wód gruntowych, wodoprzepuszczalność gruntu);

· dostępna powierzchnia terenu i jego ukształtowanie;

· występowanie w okolicy stref ochronnych źródeł i ujęć wody;

· szczególne wymagania odbiornika co do jakości odprowadzanych ścieków, na przykład gdy położony jest na terenie parku narodowego lub krajobrazowego, rezerwatu przyrody, w granicach uzdrowisk, nad jeziorem w strefie ochronnej.

Minimalne odległości

Lokalizacja przydomowej oczyszczalni ścieków wymaga uwzględnienia minimalnych odległości od różnych obiektów i wód gruntowych. Związane jest to z możliwością rozprzestrzeniania się mikroorganizmów chorobotwórczych oraz innych zanieczyszczeń.

Drenaż rozsączający

To rozwiązanie najprostsze, najczęściej stosowane i bezpieczne pod względem sanitarnym. Nie wymaga zasilania w energię elektryczną, ale potrzebuje znacznej powierzchni.
Drenaż rozsączający zapewnia bardzo skuteczne doczyszczenie ścieków, zwłaszcza z mikroorganizmów.
Najkorzystniejsze warunki dla oczyszczalni z drenażem rozsączającym to: płaski teren, grunt przepuszczalny i niski poziom wód gruntowych.
Oczyszczalnia z drenażem rozsączającym prawie nie wymaga obsługi. Trzeba jedynie średnio 4 razy w roku skontrolować studzienkę rozdzielczą i usunąć z niej osady.

Złoże biologiczne

Złoże biologiczne jest dobrym rozwiązaniem na terenach o zwartej zabudowie, gdyż nie wymaga dużej powierzchni. Jest także niewrażliwe na zmiany przepływu ścieków w ciągu dnia i kilkudniowy całkowity brak dopływu. Automatyczne sterowanie procesami oczyszczania ścieków wymaga kontroli. Do tego służy specjalna tablica kontrolno-sterująca.

Filtr gruntowy

Stosuje się, gdy naturalne warunki gruntowo-wodne wykluczają filtrację, na przykład gdy przepuszczalność gruntu naturalnego jest słaba lub odległość od wody gruntowej zbyt mała. Niezbędne czynności kontrolne i konserwacyjne oraz ich częstotliwość są podobne jak dla drenaży rozsączających. Dodatkowo, co około 20 lat, trzeba przepłukać lub ewentualnie wymienić filtr.

Filtr gruntowo-korzeniowy

Nie potrzebuje dużego terenu – minimum 5-6 m2 na jedną osobę. Można go rozbudowywać w miarę wzrastania potrzeb. Nie wymaga stref ochronnych. Ten rodzaj oczyszczalni dodatkowo wzbogaca krajobraz. Oczyszczanie ścieków na filtrze gruntowo-korzeniowym wykorzystuje współpracę bytujących w glebie mikroorganizmów i porastających ją roślin. Oczyszczalnia nie wymaga stałego dozoru. Trzeba przestrzegać zaleceń producenta zawartych w instrukcji obsługi oczyszczalni.

Osad czynny

Bioreaktor z osadem czynnym nie wymaga dużej powierzchni. Jest wrażliwy na nierównomierny dopływ ścieków, który może niekorzystnie wpływać na efekt oczyszczania. Oczyszczanie ścieków odbywa się w bioreaktorze, w którym wolno pływające mikroorganizmy rozkładają zawarte w ściekach zanieczyszczenia.
Sterowanie pracą oczyszczalni odbywa się automatycznie. Oczyszczalnia nie wymaga więc stałej obsługi, a jedynie okresowej kontroli. Jeśli osad recyrkuluje do osadnika wstępnego, nie trzeba go okresowo usuwać.

Montaż i rozruch oczyszczalni

Niektóre przydomowe oczyszczalnie ścieków można montować samodzielnie. Trzeba wówczas postępować zgodnie z instrukcją otrzymaną od producenta. Instalacje układów bardziej skomplikowanych lepiej powierzyć firmie, która jest dostawcą urządzenia. Po zamontowaniu oczyszczalni i podłączeniu na przykład do zasilania trzeba jeszcze wyregulować parametry pracy. Zakres niezbędnych czynności podaje również instrukcja.

Koszty

Koszt budowy przydomowej oczyszczalni ścieków dla pięcioosobowej rodziny wynosi od kilku do kilkunastu tysięcy złotych. Różnice w cenie zależą przede wszystkim od przyjętego wariantu doczyszczania oraz rejonu kraju, w którym inwestycja jest realizowana. Zwykle 50-70% ceny oczyszczalni stanowią koszty materiałów. Projekt kosztuje średnio 300-800 zł. Gdy zdecydujemy się na samodzielny montaż oczyszczalni, możemy zaoszczędzić nawet do 40% wydatków. Eksploatacja oczyszczalni, obejmująca przede wszystkim okresowy wywóz osadu i zużycie energii, to wydatek rzędu od kilkunastu do kilkudziesięciu złotych miesięcznie, a czasami nawet mniej. Porównanie z kosztami budowy i eksploatacji popularnych u nas szamb wskazuje, że budowa oczyszczalni może zwrócić się już po trzech latach.