608 600 330

cadma@cadma.pl

PROGRAM PROSUMENT

O programie.

Program Prosument to nic innego jak kolejny program wspierania OZE. Jest to linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii. Ma on na celu ograniczenie emisji CO2 oraz promowanie nowych technologii OZE, a także rozwój rynku dostawców urządzeń i instalatorów oraz zwiększenie liczby miejsc pracy w tym sektorze.

Dofinansowanie przedsięwzięć obejmie zakup i montaż nowych instalacji i mikro-instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji:

• energii elektrycznej
• ciepła i energii elektryczne

dla potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wielorodzinnych, w tym dla wymiany istniejących instalacji na bardziej efektywne i przyjazne środowisku.

Jak uzyskać dotacje na systemy fotowoltaiczne?

Beneficjentami programu na systemy fotowoltaiczne mogą być osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

Budżet programu wynosi 600 mln zł na lata 2014-2020 z możliwością zawierania umów kredytu do 2018 r.

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła wykorzystujące:

systemy fotowoltaiczne,
• małe elektrownie wiatrowe,
• układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.
• źródła ciepła opalane biomasą,
• pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt,

Warunki uzyskania dofinansowania

Podstawowe zasady udzielania dofinansowania, to pożyczka/kredyt preferencyjny + dotacją, łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji.

W latach 2014-2015 będzie dla:

• systemów fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWp,
• małych elektrowni wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe,
• mikrokogeneracji o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40kWe, dotacja wynosić 40% i pozostałych 60% należy dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych źródeł finansowania.

Po 2015 roku będzie dotacja wynosić 30% i pozostałych 70% należy dofinansować dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych źródeł finansowania.

Również w latach 2014-2015 będzie dla:

• źródeł ciepła opalanych biomasą o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
• pomp ciepła o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt,
• kolektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 300kWt, dotacja wynosić 20% i pozostałych 80% należy dofinansować dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych źródeł finansowania.

Po 2015 roku będzie dotacja wynosić 15% i pozostałych 85% należy dofinansować dofinansować pożyczką/kredytem preferencyjnym, lub z innych źródeł finansowania.

Maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia.

Oprocentowanie pożyczki/kredytu preferencyjnego wynosi 1% i maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem czyni 15 lat.

Nie będzie możliwe uzyskać dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych!

Program będzie wdrażany na trzy sposoby:

a) dla jednostek samorządu terytorialnego (jst) i ich związków:

• pożyczki wraz z dotacjami dla jst,
• wybór osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych lub spółdzielni mieszkaniowych (dysponujących lub zarządzających budynkami wskazanymi do zainstalowania małych lub mikroinstalacji OZE) należy do jst,
• nabór wniosków jst w trybie ciągłym, prowadzony przez NFOŚiGW,
• kwota pożyczki wraz z dotacją >= 1000 tys. zł.

b) za pośrednictwem banku:

• środki udostępnione bankowi wybranemu w przetargu, z przeznaczeniem na dotacje i
udzielania kredytów bankowych,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez bank

c) za pośrednictwem WFOŚiGW:

• środki udostępnione WFOŚiGW z przeznaczeniem na udzielenie pożyczek wraz z dotacjami,
• nabór wniosków od osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, w trybie ciągłym, prowadzony przez WFOŚiGW.